Bài học này giúp học viên biết cách upload mã nguồn Starter Theme của Waytech lên Hosting, chuẩn bị cho các bước code giao diện ở những bài học tiếp theo.

Mục lục:

Kiến thức yêu cầu:
– Cách sử dụng phần mềm upload FTP như File Zilla.
– Cách sử dụng phần mềm IDE có kết nối FTP như phpDesigner.
– Cách sử dụng các phần mềm quản lý Hosting trên nền web như Direct Admin, cPanel…

Giới thiệu về Starter Theme do Waytech phát triển

 • Starter Theme do Waytech phát triển đi kèm với bộ cài WordPress đầy đủ bao gồm cả các plugin cần thiết và cơ sở dữ liệu mẫu.
 • Lập trình viên thực hiện việc upload toàn bộ source của bộ cài đầy đủ này lên Hosting cho khách hàng và tiến hành thiết kế theme theo mẫu design trên Photoshop.
 • Trước khi cài đặt, bảo đảm có đầy đủ thông tin quản lý hosting của khách hàng và các thông số Hosting khuyến nghị như sau:
  • PHP 5.6+
  • MySQL 5.6+, hoặc MariaDB 10.0+
  • Server Apache hoặc Nginx.
  • The mod_rewrite Apache module.
 • Bài học này được dựa trên các công cụ sau:
  • Phần mềm Fire Zilla 3.21.0.
  • Phần mềm phpDesigner 8.1.2.
  • Hosting Apache 2.
  • PHP 5.5.34.
  • Direct Admin 1.50.0.
  • phpMyAdmin 4.6.0.
  • WordPress 4.6.1.
  • Waytech Starter Theme 4.0.2 (bộ cài gồm waytech_full_install_v.4.0.2.sqlwaytech_full_install_v.4.0.2.zip).

# Mục lục

Import database lên Hosting

 1. Đăng nhập vào Direct Admin để quản lý Hosting.
 2. Vào mục MySQL Management để tạo cơ sở dữ liệu cho website.
 3. Truy cập vào phpMyAdmin để import file waytech_full_install_v.4.0.2.sql vào database.

# Mục lục

Upload source lên Hosting

 1. Upload file waytech_full_install_v.4.0.2.zip lên Hosting bằng phần mềm Fire Zilla (chú ý upload vào đúng thư mục).
 2. Truy cập vào Hosting, mục File Manager để giải nén (extract) file waytech_full_install_v.4.0.2.zip vừa tải lên.

# Mục lục

Config thông tin trong Admin của website

 1. Sau khi giải nén, mở file wp-config.php để cập nhật lại thông tin Site URL và MySQL:
  // ** Changing the Site URL ** //
  define('WP_HOME','http://test.waytech.vn'); --> Đổi thành http(s)://domain_khach_hang
  define('WP_SITEURL','http://test.waytech.vn'); --> Đổi thành http(s)://domain_khach_hang
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'waytech_test'); --> Đổi thành Database Name tạo ở bước 1
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'waytech_test'); --> Đổi thành Database User tạo ở bước 1
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', '123456'); --> Đổi thành Database Password tạo ở bước 1
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost'); --> Tên Database Server, phổ biến là localhost
 2. Truy cập http(s)://domain_khach_hang/wp-admin và đăng nhập vào Admin với thông tin sau:
  User: adminor
  Pass: 123456
 3. Truy cập vào menu Công cụ ⇒ Better Search Replace và thực hiện theo các thông tin dưới đây:
  - Search for: http://test.waytech.vn
  - Replace with: http(s)://domain_khach_hang
  - Select tables: giữ phím Shift và chọn tất cả
  - Run as dry run?: bỏ check
  - Bấm nút Run Search/Replace
 4. Truy cập vào cài menu Cài đặt ⇒ Đường dẫn tĩnh và bấm nút Lưu thay đổi.
 5. Hoàn tất.

# Mục lục

Backup dữ liệu

 1. Truy cập hosting, nén thư mục wp-content lại thành file ZIP và download về máy tính.
 2. Truy cập phpMyAdmin, export database của website về máy tính định dạng file SQL.
 3. Tạo file readme.txt chứa thông tin dữ liệu backup và hướng dẫn cách restore lại dữ liệu theo mẫu sau:
  /** == BACKUP INFO **/
  
  - Date: dd/mm/yyyy
  - Website: http(s)://domain_cua_khach
  - Package: wp-content, database.sql, readme.txt
  - Creator: Waytech Technology Solution JSC
  
  /** == RESTORE STEPS == **/
  
  1. Dowload Lastest WordPress source at here https://wordpress.org/latest.zip to your computer.
  2. Extract the zip file and replace the wp-content folder by the wp-content folder in backup folder.
  3. Update database info in wp-config.php file.
  4. Compress all file in WordPress folder with ZIP format and upload to your hosting by a FTP software.
  5. Import the SQL file in backup folder to your database on the server.
  6. Enter your website to test the result!
 4. Gom 3 file trên vào 1 thư mục, đặt tên thư mục theo cú pháp: backup_domain_cua_khach_dd_mm_yyyy.
 5. Nén thư mục này lại thành file ZIP, lưu trữ trên máy tính, Cloud Storage hoặc gửi cho khách hàng qua email.

# Mục lục

Lâm Mã Trắc