Bài học này sẽ liệt kê những kiểu bố trí HTML đặc trưng của Waytech Starter Theme dùng cho các thiết kế mang phong cách riêng biệt của Waytech.

Mục lục

  • Cấu trúc Header More trong Waytech Starter Theme.
  • Cấu trúc Mobile Fix Bar trong Waytech Starter Theme.

Kiến thức yêu cầu:
– HTML, CSS, JS căn bản.
– WordPress căn bản.
– Hiểu cách dùng Waytech Starter Theme căn bản.