Bài học này sẽ liệt kê những hàm PHP trong WordPress để lấy những dữ liệu cần thiết trong quá trình thiết kế website. Tùy theo những yêu cầu khác nhau của từng website mà tùy biến lại những hàm này để lấy được dữ liệu phù hợp.

Mục lục

Kiến thức yêu cầu:
– HTML, CSS, JS căn bản.
– PHP căn bản.
– WordPress căn bản.
– Hiểu cách dùng Waytech Starter Theme căn bản.

Lấy dữ liệu về bài viết (Post)

– Mục lục –

Lấy dữ liệu về trang (Page)

– Mục lục –

Lấy dữ liệu về chuyên mục (Category)

Lấy chuyên mục của bài viết hiện tại

get_the_category( $post_id );
 • $post_id: kiểu integer, giá trị mặc định là false. Nếu dùng hàm này bên trong vòng lặp WP Query thì không cần khai báo tham số $post_id, nó sẽ tự động lấy ID của bài viết hiện tại. Nếu dùng bên ngoài vòng lặp thì cần khai báo ID cụ thể của bài viết nào.
 • Hàm trả về các mảng array, kiểu object WP_Term, mỗi array tương ứng với một chuyên mục nếu bài viết được gắn với nhiều chuyên mục. Nội dung của mỗi object WP_Term bao gồm:
  • term_id (int)
  • name (string)
  • slug (string)
  • term_group (int)
  • term_taxonomy_id (int)
  • taxonomy (string)
  • description (string)
  • parent (int)
  • count (int)
  • filter (string)
  • cat_ID (int)
  • category_count (int)
  • category_description (string)
  • cat_name (string)
  • category_nicename (string)
  • category_parent (int)
 • Xem thêm về hàm này tại đây.

Lấy chuyên mục theo ID hoặc Object WP_Term

get_category( $cat_id, $output_type, $filter );
 • $cat_id: kiểu integer hoặc object WP_Term. Thường là ID của category muốn lấy dữ liệu, đây là tham số bắt buộc và không có giá trị mặc định.
 • $output_type: kiểu string, giá trị mặc định là ‘OBJECT’. Các giá trị cho phép là ‘OBJECT’, ‘ARRAY_A’ hoặc ‘ARRAY_N’. Có thể bỏ qua tham số này để lấy kết quả là một object WP_Term.
 • $filter: kiểu string, giá trị mặc định là ‘raw’. Có thể bỏ qua tham số này nếu không cần dùng đến bộ lọc.

Hàm này thường kết hợp với hàm get_the_category() để lấy chuyên mục cha của chuyên mục hiện tại. VD:

// In the loop
$this_category = get_the_category();
foreach( $this_category as $key => $cat ) {
  $parent_category_id = $cat->category_parent;
  $parent_category_object = get_category( $parent_category_id );
  var_dump( $parent_category_object );
}

Hoặc:

// In the loop
$this_category = get_the_category();
$parent_category_id = $this_category[0]->category_parent;
$parent_category_object = get_category( $parent_category_id );
var_dump( $parent_category_object );

Lấy link của một category bằng ID

get_category_link( $category_id );
 • $category_id: kiểu integer. Đây là tham số bắt buộc, không có giá trị mặc định.
 • Hàm trả về một string là URL dẫn đến Category cần lấy. Thường kết hợp với hàm esc_url( get_category_link() ) để in link ra Attribute href trong thẻ <a></a>.
 • Xem thêm tại đây.

– Mục lục –

Lấy dữ liệu về Custom Field của bài viết

– Mục lục –

Lấy dữ liệu về Option của giao diện

– Mục lục –