Sử dụng Git để quản lý các phiên bản mã nguồn qua các bước đơn giản dành cho người mới bắt đầu, chỉ cần thực hiện tuần tự theo các hướng dẫn của Waytech.