Crawl Budget cho Googlebot là gì

Gần đây, chúng ta có nghe nói đến định nghĩa “Crawl Budget”, tuy nhiên chúng ta không có một thuật ngữ duy nhất có thể mô tả được mọi thứ ...