Các nội dung công việc chi tiết của Bảo sẽ được liệt kê ở đây.